วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๑๑๔,๔๑๖-๕๗-๐๐๕๙ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างจัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อจ้างเหมาตรวจสอบงบการเงินของสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างทำกระทงโมเดล กระทงผู้บริหาร ตะเกียงไม้ไผ่ เพื่อใช้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างทำสายสะพาย เพื่อใช้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เก้าอี้ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เพื่อใช้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งประดับไฟส่งสว่างบริเวณงาน เพื่อประดับตกแต่งเวที และบริเวณงานและท่าลอย เพื่อใช้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง