วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการยานพาหนะปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว) ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ทำป้ายไวนิลในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชุมพร
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๗ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงบ้านคนพิการ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อพัสดุเครื่องดับเพลิง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซักทำความสะอาดผ้าที่ใช้ประดับรั้วในงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไฟวับวาบด้านหน้ารถ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ. (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง