วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี แบบ Smart tv (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บมุม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๖๕๖๒ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ชนิดพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๘๘๗๔ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๔ ป้าย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง