วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อหลัง จำนวน ๔ เส้น) เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ประดับผูกผ้าประดับหน้าบริเวณสำนักงานขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
8  ก.ค. 2565
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน และผูกผ้าประดับหน้าบริเวณสำนักงาน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
6  ก.ค. 2565
ซื้อถังพลาสติก จำนวน ๓๐๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ร.ร.พาณิชย์-คอกวัว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย 3 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (จำนวน ๓๐ วัน) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง