วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทางวิทยุของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมายเวทีประชุมห้องประชุมสภา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมายห้องยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง