วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๑๒,๐๐๐ BTU (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง
31  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๓ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๔ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อถังก๊าซหุงต้ม น้ำหนัก ๔ กก. จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง