วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มติดสันกาว ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำเนารายงานการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มติดสันกาว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะชนิดยกถังภาชนะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ. (รหัสหมายเลข ๐๐๕/๕๗/๐๐๐๖) เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อบรรทุกติดเครน ชนิดติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง