วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผูกผ้าจัดสถานที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างผูกผ้าบริเวณรั้วสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าปกคู่มือการประชุมสภา เพื่อใช้สำหรับการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕/๕๕/๐๐๐๔ ) ซ่อมเปลี่ยนหม้อลมเบรก เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ ๔ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง