วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ รายที่ ๕ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายนาคำทวด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนนสายต้นแค-วังหีบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการและบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง