วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑-๒) ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าปกหนังสือ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น MS ๓๘๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๗-๔๘-๐๐๑๓ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง