วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการรีสอร์ดผู้สูงอายุและพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง ยี่ห้อ เจซีบี รุ่น ๓ ซีเอ็กซ์ ๔ ดับเบิ้ลยูดี ตค.๖๑๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกหกล้อบรรทุกเครน ชนิดติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย หมายเลข ๘๒-๐๖๔๖ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕/๕๖/๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลข ๘๑-๗๕๑๘ นศ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔/๕๔/๐๐๐๑) ซ่อมหรือเปลี่ยน ระบบไฟ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง