วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
22  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี แบบ Smart tv (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บมุม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง