วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๓๓ , ๔๒๐-๕๖-๐๓๔ , ๔๒๐-๕๖-๐๓๕ จำนวน ๓ เครื่อง ของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบ้านในอ่าว - บ้านวังรวย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำห้วยยิ่ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่านปรับแสงเพื่อติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อพัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จรูป เพื่อแก้ไขซ่อมแซมสภาพผิวจราจรสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบ้านในพรุ - สะพานท้อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง