วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๖๕๖๒ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ชนิดพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๘๘๗๔ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๔ ป้าย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อหลัง จำนวน ๔ เส้น) เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ประดับผูกผ้าประดับหน้าบริเวณสำนักงานขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕