วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ (๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
วัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง
5  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๔-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ(รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗) เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำชาย สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖(รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง