วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย 3 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (จำนวน ๓๐ วัน) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้งานภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหาเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (จำนวน ๓๐ วัน)(ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น เพื่อจัดทำถังขยะพลาสติกสำหรับรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง