วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2564
ซื้อชุดทดสอบ จำนวน ๔ รายการ เพื่อจัดกิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๕๖ โด๊ส เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของภายในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน ๑๒ อัน เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สายเขากลาย-ปากคลอง หมู่ที่ ๑,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้สำหรับตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง