วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเอเซีบ-คลองนา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๐๑๘ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
12  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง