วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น เพื่อจัดทำถังขยะพลาสติกสำหรับรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้พลาสติกจำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการทั่วไปเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๒ แห่ง (เพิ่มเติม) (จำนวน ๓๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหาเสริม(นม)สำหรับ ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๒ แห่ง (เพิ่มเติม) (จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๗๔๓ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๘ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง