วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างทำตรายาง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายสมโชค-ถนนรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2567
ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อรถเข็นชนิดนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง