วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกชนิดติดเครนแบบติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๓๕๘๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง