วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
จ้างทำผังโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และได้ผังคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตรงตามความต้องการที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เย็น ๒ ประตู (ขนาด ๑๒.๒ คิว) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (จำนวน ๓๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ิ๑/๒๕๖๕ (จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๙ ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง