วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองคณะกรรมการกองทุน ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานการเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณสะพานวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูดสิ่งปฏิกูล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อสารเคมีกำจัดยุง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง