วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และใช้สำหรับงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และใช้สำหรับงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสาย ผช.ผญ ชัยยันต์ ผาสุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงเสาไฟและป้ายจราจรบริเวณเกาะกลางถนนทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยขันหมู่ที่ ๔ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง