วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (งวดที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๗ ของกองคลัง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อกรวยจราจร ขนาด กว้าง ๓๕ x สูง ๙๐ ซม เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนการจัดอำนวยความสะดวกด้านจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมชุดเครื่องเสียงภาคสนาม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๗-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (งานประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายหนองเหรียง - คลองจัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล - บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง