วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์สถานธนานุบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.33-003 บ้านคลองขี่เปล - บ้านวังหีบ หมู่ที่ 7,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง