วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างประกอบแว่นสายตา ตามโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตาและความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๑๓ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ผลการได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการฝังกลบกำจัดขยะมูลฝอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๗ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง