วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารสำหรับบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๔๒ , ๐๐๔๓ , ๐๐๔๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อบะหมี่สำเร็จรูปและปลากระป๋อง และอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๐ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง สำหรับจัดเป็นถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติ เพิ่มเติมรอบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำดิ่ม จำนวน ๔๐๐ แพ็ค(แพ็ตละ ๑ โหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้อข้าวสารจำนวน ๓๔ แพ็ค(แพ็คละ ๖ ถุงๆละ ๕ กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น ๒๐๔ ถุง) เพื่อจัดเป็นถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติ เพิ่มเติมรอบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารจัดทำเป็นข้าวกล่องจำนวน ๒๐๐ กล่อง เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงเจ้าหน่้าที่ประจำศูนย์ฯและเครือข่ายภาคประชานที่มาร่วมช่วนคัดแยกบรรจุถุงยังชีพ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง