วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายยายเจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง