วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถตักหน้า ขุดหลัง ยี่ห้อเจซีบี หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถตักหน้า ขุดหลัง ยี่ห้อเจซีบี หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานขนส่งเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารมีปัญหาเกี่ยวกับชุดดรัมแม่แบบและชุดความร้อน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๔๕ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๗ และ ๔๑๖-๖๑-๐๐๘๕ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง