วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ต.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33-037 ถนนรวมมิตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ(เสื้อเหลือง) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลชะมาย ขนาด ๑๕๐ x ๓๐๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง