วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง