วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่งสำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (จำนวน ๓๐ วัน) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนา่เด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (จำนวน ๓๐ วัน) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายฉ้วนเจริญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทิวทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของงานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ ชนิดติดเครน แบบติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 4 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายอาคม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ชนิดติดเครนแบบติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง