วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๖๕๖๒ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓-๐๘๐ สาย SP แมนชั่น (นาแฝดเมืองใหม่) หมู่ที่ ๘ บ้านนาแฝด ตำบลชะมาย ความกว้างมากสุด ๗.๙๐ เมตร ความกว้างน้อยสุด ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๙๒.๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
24  พ.ค. 2567
ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้งของรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วัน (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๕๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๔๖ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง