วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ ๔๖) เพื่อใช้กับรถแทรกเตอร์การชนิด ชนิด ตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (จำนวน ๘๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๓ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (จำนวน ๘๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น ๓๘๑ หมายเลขเครื่อง ๔๐-๗-๔๘-๐๐๑๓ รหัสครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลางชนิด ๗ ที่นั่ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่นปาเจโรสปอร์ต หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง