วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กพ ๗๙๓๓ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๒-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากบ้านวังหีบซอย ๘ หมู่ที่ ๕,๖,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์หลังเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายสมโชค-ถนนรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ธ.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถ จำนวน ๖ เส้น) ของรถบรรทุกขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง