วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นเอฟทีอาร์ ๒๔๐ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง แบตเตอร์รี่ ขนาด ๑๒ โวล์ท เพื่อให้รถยนต์ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการลุกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทองคำและเพชร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง