วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย (งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อสายยางล้างถนน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔๕ วัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสอบสวยวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๗ ของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๔๘ ของงานการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างทำพวงมาลา จำนวน ๑ พวง เพื่อใช้ในวันปิยมหาราช วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง