วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารรายงานผลโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย
20  ส.ค. 2563
จ้างทำตรายาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารข้อมูล เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ เพื่อบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มติดสันกาว ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำเนารายงานการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง