วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33 -004 สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33 -035 สายโสภณอุทิศ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33 -041 สายวังรวย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33 -043 สายประดู่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV เพื่อให้กล้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชะมายใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าถนนในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลข กง.๓๙๓๘ นศ. เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง