วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
จ้างทำตรายาง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างทำตรายางของห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อตู้ติดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ๑ PORT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง