วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมประตูภายในสำนักงาน จำนวน ๔ ห้อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ มากีต้าร์ รุ่น อาร์บีซี ๔๑๑ รหัสพัสดุ ๔๔๒-๖๔-๐๐๑๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่งสำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (จำนวน ๓๐ วัน) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนา่เด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (จำนวน ๓๐ วัน) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายฉ้วนเจริญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทิวทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง