วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕/๕๕/๐๐๐๔ ) ซ่อมเปลี่ยนหม้อลมเบรก เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบริเวณสี่แยกนาคำทวด-ทางเข้า สนง.เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ ๔ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำตรายาง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๙ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง