วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพืิ่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสพัสดุ ๔๔๓-๕๖-๐๐๐๙ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ผลการได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อขาตั้งถังน้ำโครงเหล็ก จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องดับเพลิง ข้อแยก ๓ ทาง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจอขาตั้งเคลื่อนที่ แบบพับได้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง