วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖ แกนหลัก (๑๖ core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อหน่วยความจำสำรองภายนอกแบบ USB ๓.๐ ความจุ ๑ TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA
16  ส.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบเเคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องน้ำเย็น ๑ หัวก๊อก ชนิดใช้ถังคว่ำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง