วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างทำป้าย เพื่อใช้ในกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อถ่านอัลคาไลน์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคด้านงานบริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง