วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๖-๓๙ จำนวน ๔ เครื่อง ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายชื่องานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการรีสอร์ดผู้สูงอายุและพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง