วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อสเลมสีดำ จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับที่จัดเก็บขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารของงานนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ BROTHER MFC-J3930DW (สีดำ,สีฟ้า,สีเหลือง,สีชมพู)) 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ (รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖) เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขรถ ๘๑-๙๕๕๖ นศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางใน และกระทะล้อ) รถหมายเลข ๘๒-๐๖๔๖ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง