วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๑-๔๕๙๐ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕/๔๙/๐๐๐๘) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารรายงานผลโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย
20  ส.ค. 2563
จ้างทำตรายาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารข้อมูล เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ เพื่อบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มติดสันกาว ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง