วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายชื่อตำแหน่ง (อะคริลิค) เพื่อบอกให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการทราบว่าอยู่ ไม่อยู่ ไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.๑ ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๗ ของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบใต้ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง