วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองเหรียง -วัดจอด หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายครัวแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างและตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง