วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง แบตเตอร์รี่ ขนาด ๑๒ โวล์ท เพื่อให้รถยนต์ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการลุกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทองคำและเพชร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓ - ๐๐๗ สายเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ ๓ บ้านเขากลาย โดยวิธีคัดเลือก
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการสถานุบาล เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง