วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างทำตรายางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ว ๘๘๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๙-๓๘-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างทำตรายาง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างทำตรายางของห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อตู้ติดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง