วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านคลองจัง (ผญ.บ่าว) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายโรงแรมเจเอส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ชนิดไม่มีเส้น ขนาด ๑๕ x ๑๑ นิ้ว ๑ ชั้น จำนวน ๑ ลัง ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง