วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง ยี่ห้อ เจซีบี รุ่น ๓ ซีเอ็กซ์ ๔ ดับเบิ้ลยูดี ตค.๖๑๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างทำทำเนียบผู้บริหารและโครงสร้างสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๓๓ , ๔๒๐-๕๖-๐๓๔ , ๔๒๐-๕๖-๐๓๕ จำนวน ๓ เครื่อง ของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกหกล้อบรรทุกเครน ชนิดติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย หมายเลข ๘๒-๐๖๔๖ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕/๕๖/๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลข ๘๑-๗๕๑๘ นศ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔/๕๔/๐๐๐๑) ซ่อมหรือเปลี่ยน ระบบไฟ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบ้านในอ่าว - บ้านวังรวย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง