วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ๑ PORT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖ แกนหลัก (๑๖ core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง