วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์รุ่น FUJI XEROX รุ่น Docu Print P๓๕๕d จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติกสีดำขนาด ๓๖ x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงขนาดบรรจุ ๑ ลิตร จำนวน ๘ ขวด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ชนิดพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ครท ๓๙๓ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย 3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อยางในรถบรรทุก ๖ ล้อ ชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานพัสดุ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง