วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะอนุกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุน ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้าง้จ้างเหมาบริการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายณรงค์-เหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2563
จ้างถ่ายเอกสารโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ใช้ประกอบในการพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณถนนเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองคณะกรรมการกองทุน ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานการเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณสะพานวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง