วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างผูกผ้าบริเวณรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย บริเวณหน้ามุกสำนักงานเทศบาล บริเวณหน้าห้องสำนักปลัด และบริเวณป้าย (หน้าร้านยงเจริญ) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อผ้าออแกนซ่า (สีเหลืองและสีขาว) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายสแตนเลสโกลด์กัดกรด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างทำตรายาง เพื่อใช้งานภายในห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๙-๐๐๑๓ เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๕๑๘ นศ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๐-๕๔-๐๐๐๑) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง แบตเตอร์รี่ ขนาด ๑๒ โวล์ท เพื่อให้รถยนต์ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง