วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานขนส่งเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง