วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลข ตค ๖๑๙ นศ. ตรวจสอบแล้วปรากฎว่ามีน้ำมันไฮดรอลิครั่วซึมมาจากท่อไฮดรอลิคเส้นใต้ห้องเกียร์ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อมูลโคตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน แผนงานที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน (ภาคปฏิบัติการสร้างโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน แผนงานที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน (ภาคปฏิบัติการสร้างโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยน ผ้าเบรก จานดิสเบรก และตรวจเช็ครถหมายเลข กบ ๙๔๕๑ นศ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน แผนงานที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน (ภาคปฏิบัติการสร้างโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง