วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
ซื้อกรวยจราจร ขนาด กว้าง ๓๕ x สูง ๙๐ ซม เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนการจัดอำนวยความสะดวกด้านจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมชุดเครื่องเสียงภาคสนาม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๗-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (งานประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายหนองเหรียง - คลองจัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล - บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาด รายที่ ๓ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างประกอบแว่นสายตา ตามโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตาและความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง