วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑-๒) ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง