วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าปกหนังสือ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น MS ๓๘๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๗-๔๘-๐๐๑๓ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น(ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารสำเนาฟ้องคดีหมายเลขดำ เพื่อนำส่งพนักงานอัยการว่าต่างคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตามไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง