วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๑๓ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ผลการได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการฝังกลบกำจัดขยะมูลฝอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๗ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง ๗ ที่นั่ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น ปาเจโร่สปอร์ต หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย (งวดที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง