วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถังบรรจุน้ำพลาสติกเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนไส้เดือน หมู่ที่ ๕ และใช้สำหรับกั้นคอกปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างผสมเสร็จ 240 ksc. เพื่ิอใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ อาหารพร้อมน้ำดื่มถวายพระ ผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจัดซุ้มดอกไม้ และค่าจัดขันและพานรองน้ำ ดอกไม้ไม้สดสำหรับรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง