วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายนาคำทวด ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายบ้านนางเจียน - บ้านนางขำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายประดู่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างผูกผ้าประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๙ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) ของรถหมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒ กก ๑๓๒๒ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๕-๐๐๐๘ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง