วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องบริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารข้อมูล ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น หัวข้อ การบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต สู่ความโปร่งใสขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา ตู้ลำโพงเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสาย ผช.ผญ.ชัยยัณต์ ผาสุก หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2562
เช่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของที่ดินวัดวังหีบ สำหรับเป็นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ
19  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายหมู่บ้านสาโรจน์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลและงานครุภัณฑ์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖