วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2562
จ้างโครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1  ต.ค. 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (แผนงานเคหะและชุมชน)
1  ต.ค. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงาน เคหะและชุมชน)
1  ต.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง (แผนงาน เคหะและชุมชน)
1  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที่ ๗
1  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗
1  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒
26  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้ในการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง