วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารประกอบสำนวนการสอบสวนกรณี สตง. ชี้มูลความผิดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับลดระยะห่างคลื่นความถึี่เครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
8  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซ่มรถหมายเลขทะเบียน กง.๓๙๓๘ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถหมายเลช ขคร ๒๔ นศ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๔-๐๐๐๒) เพื่อสให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๘ นศ(รหัส ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๑) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง