วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการตรวจคัดกรองความบกพร่องทางสายตาของผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพืิ่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทรัพย์สินในความรับพิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารรับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสพัสดุ ๔๔๒-๕๖-๐๐๑๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ผลการได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสพัสดุ ๔๔๓-๕๖-๐๐๐๙ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อขาตั้งถังน้ำโครงเหล็ก จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง