วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผูเเลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการลูกจ้าง(รายบุคคล)โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการลูกจ้า่ง(รายบุคคล)โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๐๑๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างจัดอาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕ -๑๕-๑๕ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง