วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติานด้านสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓(งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๓๘ ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิ่ิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายาง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายาง ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องขัดพื้น ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง