วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ ติดเครนแบบติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓) เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดยกถังงงคอนเทนเนอร์ หมา่ยเลขทะเบียร ๘๒-๑๖๔๗ นศ (รหัสพัสดุ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ (๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
วัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง
5  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๔-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ(รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗) เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง