วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับขนาด A๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๔ ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๗ ของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.๑ ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง