วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๑ ของงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน ผฉ ๓๕๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างซ๋อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผฉ ๘๗๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ แบบมือถือ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๔-๕๐-๐๐๑๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อถ่านอัคคาไลน์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติานด้านสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓(งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง