วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบใต้ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายชื่อตำแหน่ง (อะคริลิค) เพื่อบอกให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการทราบว่าอยู่ ไม่อยู่ ไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองเหรียง -วัดจอด หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายครัวแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง