วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายอัจฉิมา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่องยนต์ ของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถนั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายต้นแค - วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมปรับปรุงประตูห้องปฏิบัติงานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง