วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
12  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารประกอบสำนวนการสอบสวนกรณี สตง. ชี้มูลความผิดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับลดระยะห่างคลื่นความถึี่เครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
8  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซ่มรถหมายเลขทะเบียน กง.๓๙๓๘ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง