วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการลูกจ้่่าง(รายบุคคล)โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง(รายบุคคล)โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองเหรียง - คลองจัง (สี่แยกนาคำทวด-หมู่บ้านไพรบุญ) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2564
จ้างทำตรายาง ของห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผูเเลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง