วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อตู้ไม้เก็บแผ่นระวาง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลและงานครุภัณฑ์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อธงชาติ ขนาด ๑๕๐ x ๒๒๕ ซม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๔ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง