วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค.๖๑๙ นศ.
19  มี.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารข้อมูล งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2561
จ้างจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย และประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2561
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียว ขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายทิวเทียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเจียน-บ้านนายยิ้ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง