วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้สำหรับตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๑ ของงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน ผฉ ๓๕๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างซ๋อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผฉ ๘๗๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ แบบมือถือ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๔-๕๐-๐๐๑๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อถ่านอัคคาไลน์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง