วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเต็นโค้ง ชุดไฟฟ้าส่องทาง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในพื้นที่ตำบลชะมาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค.๖๑๙ นศ.
19  มี.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารข้อมูล งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2561
จ้างจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย และประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2561
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง