วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
ซื้อต้นไม้ (ต้นทองอุไร) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างทำโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างผูกผ้าบริเวณรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย บริเวณหน้ามุกสำนักงานเทศบาล บริเวณหน้าห้องสำนักปลัด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๓ และ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๗ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง