เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช