เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหีบ หมู่ที่ ๕ ต.ชะมาย


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายกประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง เปิดโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน แผนงานที่ ๔ การสร้างอาชีพและรายได้
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โดยสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในการใช้ประโยชน์ของขยะ จากการคัดแยกขยะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบตลอดถึงการร่วมกันบริหารจัดการขยะ อย่างถูกหลักวิธี ถูกสุขลักษณะ อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัการกับขยะ ต่อไป